Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik of ‘mij' staat wordt Passief Inkomen met Garageboxen oftwel Sandra bedoeld. De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door Sandra Aagenborg, via de provider Autorespond.

Sandra Aagenborg
Kleine Kerkstraat 2
4381EA Vlissingen

KvK: 61087963
sandra@passiefinkomenmetgarageboxen.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname online training
2.1 De betaalde videotraining 'De Cashflow Box' (hierna beide genoemd als 'online training') wordt uitgevoerd door Sandra Aagenborg

2.2 In deze online training heb ik al mijn kennis en ervaring opgenomen. Zelf zul je naast het volgen van deze online training voldoende tijd moeten reserveren voor de oefeningen, opdrachten. Het alleen lezen en doorscrollen van de online training gaat je niets opleveren. Het succes van jouw deelname is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan daarom niet garanderen dat jij de online training met succes doorloopt. Wel zal ik mij inspannen dat je de juiste handvatten hebt om een waardevol leven te realiseren en sta ik binnen de grenzen van de online training voor je klaar. Je bent je er van bewust dat de online training een zelf-training is en dat je dus geen 1 op 1 begeleiding krijgt.

2.3 Regels omtrent de 1 op 1 begeleiding voor de Q&A-Box. Deze zullen in een groep plaatsvinden online.  De gesprekken kunnen worden opgenomen als dit wilt. Hier geef je vooraf toestemming voor. Je kunt ze dan achteraf onbeperkt terugluisteren. Het is verboden om deze gesprekken om openbaar te maken zonder mijn toestemming.

Artikel 3 Afkoelingsperiode
3.1 Tot 2 weken na de start van de online training kun je als je niet tevreden bent er voor kiezen om alle huiswerkopdrachten in te leveren zodat ik kan beoordelen of je echt mee hebt gedaan en je best hebt gedaan en op die manier kun je je geld terug krijgen. Mits je dus alle huiswerkopdrachten hebt gedaan en dat kan aantonen. Je ontvangt je geld volledig terug. Na de eerste 2 weken is het niet meer mogelijk om je deelname aan de online training te annuleren en je geld terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 4 Prijs en betaling
4.1 Betaling kan in een keer, of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan ben je verplicht aan elk betalingstermijn te voldoen, ook na afronding van de online training zal de verplichting tot betaling bestaan.
4.2 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige online trainingen of offertes.

Artikel 5 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen
5.1 Op de teksten, materialen van de online training bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de online training mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben.

Artikel 6 Materialen
6.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor alle deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 7 Klachten
7.1 Mocht je ontevreden zijn over de online training of een onderdeel van de online training of mijn begeleiding dan kun je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen we niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van de online training aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.

8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 9 Privacy
9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring

Artikel 10 Overig
10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 11 Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zal ik altijd eerst mijn best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat ik een geschil aan de rechter voorleg.

11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden
13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

Heb je vragen?

Neem gerust contact met me op!

Stuur me een berichtje via de mail: contact@mentaalsterkmetsandra.nl

Neem gerust contact met me op!

Stuur me een berichtje via de mail: contact@mentaalsterkmetsandra.nl 

Ontdek waarom je geen positieve mindset nodig hebt om je beter te voelen

Meld je hier aan voor de gratis 7-daagse videotraining
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Over je privacy

Scroll naar top