Privacy Policy

Privacyverklaring van Passief Inkomen met Garageboxen

Dit is het Privacyverklaring van Passief inkomen met Garageboxen. Hierin zetten we uiteen hoe we omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen. Passief inkomen met Garageboxen respecteert je privacy en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van alle persoonlijke informatie die je ons verstrekt.

Waarom deze privacyverklaring?

We verwerken je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation genoemd). Per 25 mei 2018 geldt deze wetgeving in de hele Europese Unie.
Deze Europese wetgeving stelt uitgebreide eisen aan maatregelen die organisaties in de lidstaten moeten treffen om persoonsgegevens zodanig te verwerken dat privacy-eisen worden gewaarborgd.
In deze privacyverklaring informeren wij je hierover nader.

Verzamelde gegevens en doeleinden van verwerking

Wanneer je een dienst bij ons afneemt, onze nieuwsbrief aanvraagt of het contactformulier invult, vragen we je om persoonsgegevens. We gebruiken de door jou verstrekte gegevens om:
• Onze nieuwsbrief digitaal naar jou te versturen
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Je te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om je vragen te beantwoorden en/of om onze diensten met je overeen te komen en uit te voeren
• Jouw betaling af te handelen
• De website van Passief inkomen met Garageboxen te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Persoonsgegevens die wij verwerken

Passief inkomen met Garageboxen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer je de nieuwsbrief aanvraagt of een webformulier invult.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Adresgegegevens
• Telefoonnummer
• IP-adres
• Factuur- en betalingsgegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Passief inkomen met Garageboxen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk nodig en om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende personenpersoonsgegevens:

Versturen van de aangevraagde nieuwsbrief
Persoonsgegevens: Voor- en achternaam, e-mailadres, IP-adres, gegevens activiteit op onze website.
Bewaartermijn: na je uitschrijving worden de bovenstaande persoonsgegevens binnen 4 weken uit het betreffende e-mailprogramma verwijderd.
Open je gedurende 6 maanden onze nieuwsbrief niet, dan verwijderen we eveneens je gegevens uit het betreffende e-mailprogramma.

Ingevuld webformulier en/of overig e-mailcontact
Persoonsgegevens: Voornaam, e-mailadres en/of telefoonnummer.
Bewaartermijn: na telefonisch en/of schriftelijk e-mailcontact bewaren we je gegevens gedurende 7 jaar. Deze bewaartermijn komt overeen met de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor fiscaal relevante documenten.

Voornaam en e-mailadres in reacties/comments op de website
Persoonsgegevens: Voornaam en e-mailadres (alleen zichtbaar voor de beheerder van de website).
Bewaartermijn: deze gegevens blijven zichtbaar op de website zolang de website van Passief inkomen met Garageboxen actief is.

Levering van (online) diensten aan klanten
Persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, factuur- en betalingsgegevens.
Bewaartermijn: na levering van diensten worden je voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en factuur- en betalingsgegevens gedurende 7 jaar bewaard. Dat komt overeen met de verplichte fiscale bewaartermijn voor administratieve documenten. Na deze verplichte bewaartermijn verwijderen we deze gegevens binnen 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Passief inkomen met Garageboxen verhandelt je gegevens niet aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden. Verstrekking aan derden vindt enkel en alleen plaats als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou en je ons hiervoor ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming (=profilering)

Passief inkomen met Garageboxen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen in het e-mailprogramma besluiten over mailings die je ontvangt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vervolg e-mail wanneer je geklikt hebt op een weblink. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door het e-mailprogramma op basis van je interesses zonder dat daar iemand van Passief inkomen met Garageboxen tussen zit. Deze automatiseringen zijn met zorg ingesteld door een medewerker van Passief inkomen met Garageboxen. Elke e-mail die je ontvangt van Passief inkomen met Garageboxen heeft een link waarmee je je per direct kunt uitschrijven.

Het gebruikte e-mailprogramma (Amerikaans) verwerkt de gegevens conform de EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over hun privacybeleid lees je hier.

Cookies die wij gebruiken

Onze website maakt gebruik van functionele – en analytische cookies. De functionele cookies zijn nodig voor de technische werking van de website en de analytische cookies gebruiken we voor jouw gebruikersgemak.
Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:
• De datum en tijdstip van het bezoek
• De op onze website bezochte pagina‘s
• Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.)
De verzamelde gegevens gebruiken we enkel en alleen om onze dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.
Mentaal Sterk met Sandra heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Passief inkomen met Garageboxen heeft Google geen toestemming gegeven om via Passief inkomen met Garageboxen verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social Media buttons

Met behulp van Social Media buttons kun je de berichten van Passief inkomen met Garageboxendelen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende Social Media van toepassing.
De meeste Social Media kanalen werken met cookies en dienen zich aan de EU-US Privacy Shield te houden.
Lees de privacy verklaringen van de betreffende Social Media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Passief inkomen met Garageboxen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@passiefinkomenmetgarageboxen.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om je adequaat te identificeren. We verzoeken je om de foto en bsn-nummer op de kopie van je identiteitsbewijs onleesbaar te maken en deze ons toe te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Passief inkomen met Garageboxen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Passief inkomen met Garageboxen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@passiefinkomenmetgarageboxen.nl

Wat je zelf kunt doen

Je online privacy bescherm je door bijvoorbeeld je privacy settings op je PC, smartphone, tablet, etc. zorgvuldig in te stellen en door regelmatig je cookiegeschiedenis te verwijderen. De meeste browsers zijn namelijk standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.
Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.
Vergeet ook niet om de privacy settings van je Social Media zorgvuldig in te stellen.

Wijzigingen

Passief inkomen met Garageboxen behoudt zich het recht om dit Privacy Statement te wijzigen. De meest actuele versie is steeds opvraagbaar via de website van Passief inkomen met Garageboxen.
Wil je meer informatie?
Heb je vragen over je privacybescherming? Neem dan contact met ons op:
info@passiefinkomenmetgarageboxen.nl

Disclaimer

Ik besteed uiterste zorg aan de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of mijn licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte websites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door mij wordt onderzocht of geanalyseerd. Ik draag geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; ik aanvaard dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Ik behoud mij het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Ik span mij in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Ik kan evenmin, hoewel ik er naar zal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijs ik de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Ik wijs uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

 

KVK: Vorento B.V. : 87996189

BTW: NL864471130B01

 

Scroll naar boven